Politika spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Hlavným poslaním našej spoločnosti je poskytovanie tvorby nadhodnoty vo výrobných a inžinierskych činnostiach našim obchodným partnerom s využitím vlastných integrovaných technológií a riešení. Neoddeliteľnou súčasťou pri realizácii našich aktivít je starostlivosť a snaha o bezpečné pracovné podmienky.

Udržateľnosť ako súčasť stratégie

V dnešnej dobe je vnímanie spoločnosti verejnosťou čoraz viac podmienené jej zodpovedným správaním. Úspech nie je definovaný len predajnými číslami, ale aj pozitívnym imidžom. Zodpovedná činnosť pokrýva široké spektrum tém ako napríklad ekológia a ochrana podnebia, energetická účinnosť a bezpečnosť dodávok, ako aj sociálna zodpovednosť a ľudské práva.

Preto implementujeme nové technologické zariadenia a riešenia na zvyšovanie kvality našich produktov, ochraňujeme životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia.

Enviromentálna politika vychádza z angažovanosti, znalosti problematiky a schopnosti zamestnancov, ktorí môžu ovplyvniť životné prostredie v sídle spoločnosti a v regióne. Na jej dosiahnutie prijíma manažment spoločnosti úlohy a záväzky integrované vo všetkých činnostiach spoločnosti.

 

 Medzi základné princípy našich aktivít patria:

 • Riadiť spoločnosť tak, aby počet pracovných úrazov, úrazov z povolania a iných úrazov bol čo najmenší
 • Ponúkať zákazníkom iba výrobky a výrobu spĺňajúce parametre noriem BOZP
 • Byť pripravený a otvorený v dialógu so zainteresovanými stranami vo všetkých otázkach týkajúcich sa BOZP
 • Viesť zamestnancov k zodpovednému správaniu sa BOZP
 • Zlepšovať činnosti spoločnosti s cieľom zavádzania čo najbezpečnejšej prevádzky a riadiť výrobu tak, aby jej vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie
 • Informovať a školiť našich zamestnancov o povahe a význame dopadu svojich činností

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje :

 • Plniť svoje záväzné požiadavky v oblasti BOZP
 • Sústavne zlepšovať systém manažérstva BOZP
 • Poskytovať bezpečné a zdravotné pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodenia zdravia
 • Na elimináciu nebezpečenstva a znižovanie rizík BOZP
 • Na konzultácie a spoluúčasť pracovníkov a zástupcov zamestnancov

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov KME Service Centre Slovakia s.r.o. a osoby pracujúce v mene spoločnosti.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky